2019-07-02-eddf07c361cb92b8bca674f18e95e0a291741f3a Fremdeles frivillig om du vil registrere.. (illubilde)

Det blir ikke obligatorisk fritidsbåtregister!

Det er flere som har argumentert for et obligatorisk register selv om regjeringen i denne runde har sagt nei, dermed fortsetter dagens ordninger med frivillig registreringer av fritidsbåter.

I den nye stortingsmeldingen «samhandling for betre sjøtryggleik» ønsker ikke regjeringen å innføre obligatorisk småbåtregister i denne omgang.
 
Her et utdrag fra stortingsmeldingen «samhandling for betre sjøtryggleik», som omhandler småbåtregisteret;
 
8.2.6 Obligatorisk småbåtregister
Småbåtregisteret blei vedteke oppretta i 1994 og sett i regulær drift 1. januar 1998. Registeret samla inn, samordna og systematiserte data om fritidsbåtar. Registeret avløyste det tidlegare desentraliserte båtregisteret som var administrert av dei lokale politistyresmaktene, og som det var funne betydelege manglar ved. Registeret var drive av toll- og avgiftsetaten og hadde ei sentral eining lokalisert i Fredrikstad. 
 
Bakgrunnen for at toll- og avgiftsetaten blei vald som registreringseining, var at etaten hadde under oppbygging tilgjengelege datasystem som var særleg eigna til å vareta ei registreringsordning. Vidare ville toll- og avgiftsetaten vere ein betydeleg brukar av opplysningar frå registeret, og etaten ville dessutan ha interesse av opplysningane dersom Stortinget skulle ønskje å innføre ei avgift på båtar.
 
Registeret blei avvikla av Bondevik II-regjeringa. Redningsselskapet driv i dag eit frivillig register av småbåtar. Fritidsbåtar mellom 7 og 15 meter kan frivillig registrerast i Sjøfartsdirektoratets sitt skipsregister, og fritidsbåtar over 15 meter skal registrerast i skipsregisteret.
 
Regjeringa meiner at dagens ordning med Redningsselskapet sitt småbåtregister kombinert med frivillig registrering av fritidsbåtar over 7 meter i Skipsregistrene (NOR), der det er ønske om realregistrering, er ei formålstenleg løysing. Regjeringen har derfor ikkje planer om å innføre et obligatorisk småbåtregister på nåværende tidspunkt.
 
------
Baatsans.no er kjent med at det var et stort ønske fra mange i bransjen om å innføre et obligatorisk register. Argumentene for et register er mange, deriblant vil det være lettere å finne forulykkede ved båtulykker. Finne eier av båten. Historiske data om Norske fritidsbåter. Vedlikehold av motorer, finansiering og aspektet med retur av kasserte fritidsbåter, for å nevne noe.
 
Sakkyndig råd for Fritidsfartøy delte også denne holdningen, men ble ikke hørt. Rådet ble opprettet som et samarbeidsorgan for offentlig myndigheter med ansvar innen fritidsbåtområdet og frivillige organisasjoner som arbeider for sikkerhet på fritidsbåter. 
 
De var sammensatt av følgende organisasjoner:
 
Kongelig Norsk Båtforbund
NORBOAT
NHO Reiseliv
Norges motorsportsforbund
Norges padleforbund
Norges Seilforbund
Redningsselskapet
 
Samt offentlige myndigheter med ansvar innenfor fritidsbåtområdet:
Sjøfartsdirektoratet
Kystverket
Politidirektoratet
Miljødirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedredningssentralen
Nærings- og fiskeridepartementet (observatør)
 
I følge Norboat sin hjemmeside vil de fortsette å argumentere for et offentlig register, selv om regjeringen sa nei i denne omgang.